84 639 36 81    sekretariat@sml.zamosc.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego w Zamościu, zaprasza do złożenia oferty na następujący zakres robót remontowych:

 

Wymiana zewnętrznych drzwi aluminiowych wejściowych do budynku na drzwi stalowe ocieplane w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy E. Orzeszkowej 13 klatka I i II w Zamościu.

 

I.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. drzwi stalowe dwuskrzydłowe, zewnętrzne, prawe,  wymiar otworu 158x215 cm, szerokość głównego skrzydła min. 90 cm, drugie skrzydło otwierane za pomocą rygli,
 2. system posiadający dopuszczenie ITB do stosowania w budownictwie,
 3. samozamykacz GEZE 2000 z blokadą otwartych drzwi, stopka
 4. zamek z wkładką,
 5. odbojnik zabezpieczający przed nadmiernym otwarciem i wyłamaniem skrzydła,
 6. materiał: profile ciepłe malowane w kolorze brązowym RAL 8019
 7. klamki, gałka -  chromowane
 8. okucia : trzy zawiasy na każde ze skrzydeł
 9. szklenie: dolna część skrzydła głównego i skrzydła drugiego wykonane jako pełne do wys.100 cm / blacha - płyta wiórowa - styropian - blacha /, górna część drzwi skrzydło główne dzielone na pół, szklone szybą zespoloną zwykłą 22mm.

 

II.  ZAKRES ROBÓT :

 1. zdjęcie wymiarów
 2. demontaż starych i montaż nowych ościeżnic z drzwiami
 3. stare drzwi po demontażu należy odwieźć do Zakładu Konserwacji przy ulicy Wspólnej 5
 4. roboty budowlane związane z wymianą drzwi: konieczne rozkucia i zamurowania związane z otworem drzwiowym, wzmocnienie nadproża w razie potrzeby, uzupełnienia tynków, odtworzenie powłoki malarskiej i tynkarskiej związane z przywróceniem miejsca prac do stanu pierwotnego.

 

III. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania prac do: 30.09.2020r. 

 

IV. WIZJA LOKALNA.

 Zamawiający zaleca, aby oferenci dokonali wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich niezbędnych informacji o miejscu realizacji zamówienia, koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi samodzielnie każdy oferent. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w przygotowaniu oferty oraz wyliczeniu ceny ofertowej, związane z nieodbyciem przez oferenta wizji lokalnej.

 

V. WARUNKI  PŁATNOŚCI, GWARANCJI

 1. Na zabezpieczenie kosztów usuwania wad, usterek lub niedoróbek, które zostaną ujawnione w okresie pierwszego roku po odbiorze, Zamawiający zatrzyma kaucję gwarancyjną w wysokości 5 % wartości robót montażowych brutto.
 2. Po upływie okresu 1 - roku od daty spisania protokołu końcowego i usunięciu ewentualnych wad, jakie po­wstały w tym okresie zabezpieczenie należytego wykonania umowy - kaucja gwarancyjna w wysokości nominalnej zostanie zwrócona Wykonawcy o ile nie wystąpi potrącenie z niej kar.
 3. Termin płatności faktur: do 30 dni od daty dostarczenia faktury.
 4. Okres gwarancji  minimum 3 lata.

 

 

                   VI. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ :

                                  

 1. Nazwę i siedzibę oferenta oraz jego status prawny.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Wymagane przepisami aktualne świadectwa i aprobaty na oferowane wyroby.
 4. Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności.
 5. Cenę ryczałtową- kompleksową za wymianę 1 sztuki drzwi.

 

 

OFERTY prosimy składać:

 1. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wiejskiej 17, 22 - 400 Zamość, pokój nr 1 do dnia 14.08.2020 do godziny 15.00
 2. drogą mailową na adres: sekretariat@sml.zamosc.pl do 14.08.2020r.